กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ระหว่างวันท่ี 15 - 16 พฤศจิกายน 2561

เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียน สพป.กทม. https://group68.sillapa.net/sp-bkk/

1. กำหนดการแข่งขัน ดาวน์โหลดคลิก
2. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดคลิก
3. เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ดาวน์โหลดคลิก

​​​​​​​​                            ประกาศแจ้งลำดับการแข่งขัน
แจ้งลำดับ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
แจ้งลำดับ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 คลิกเพื่อดูรายละเอียด