ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[28 มี.ค. 2562]
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู  [เข้าชม 52] 
[28 มี.ค. 2562]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้คะแนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  [เข้าชม 43] 
[25 มี.ค. 2562]
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [เข้าชม 40] 
[27 ก.พ. 2562]
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย  [เข้าชม 83] 
[22 ก.พ. 2562]
สถานศึกษาปลอดแอลกอฮอลล์  [เข้าชม 49] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[04 ก.พ. 2562]
เด็กหญิงชุติมนต์ ทิมา ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 ของสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา  [เข้าชม 68] 
[04 ก.พ. 2562]
เด็กชายภูวศิษฏ์ ตรีศิริรัตน์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และ เด็กหญิงภริม ปันทวังกูร ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2562  [เข้าชม 70] 
[04 ก.พ. 2562]
เด็กชายวิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันอับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562  [เข้าชม 64] 
    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[06 ก.พ. 2562]
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [เข้าชม 41] 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[22 เม.ย. 2562]
นวัตกรรมการบริหาร นวัตกรรม PBW-2MT Model รูปแบบการพัฒนางานบริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์   [เข้าชม 7] 
[01 มี.ค. 2562]
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 4 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาราคาขาย โดย ครูสุวรรณี บุญทัน   [เข้าชม 21] 
[01 มี.ค. 2562]
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 1 ความสัมพันธ์ของเศษส่วน โดย ครูสุวรรณี บุญทัน  [เข้าชม 16] 
[15 พ.ค. 2557]
รายงานการพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้งานบ้าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ครูศรีสุดา  นุ่มอ่ำ  [เข้าชม 40] 
[15 พ.ค. 2556]
รายงานผลการใช้แบบฝึกการพัฒนาความสามารถ การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ครูณัฐภรณ์ สายพิมพ์  [เข้าชม 58] 


 

     วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และกิจกรรมสาธิตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส." ในเขตช ...อ่านต่อ

 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เว็บลิงค์

การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับครู

เกี่ยวกับนักเรียน

เกี่ยวกับผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปฏิทินวิชาการ

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

มุมสำหรับนักเรียน

มุมสำหรับครู

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
1
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
4
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
14
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
69
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
452
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
2470
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
2470
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2562