ครูประจำสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
นางสาวปาลไพลิน  ปาลไพลิน
00
นางผุสดี  ธรรมศิริ
00
นางสาวภรณี  เจียรกุล
ครู
นางสาวชื่นนภา  เพิ่มพูล
00
นางสาวศิริประภาพรรณ์  ตุ้มวิจิตร
00