ครูประจำสายชั้นอนุบาลปีที่ 3
นางสาวนภาพร  คำนึงสุข
00
นางสาวสิริรัตน์  บัวแป้น
00
นางสาวเพ็ญพิชา  ใจมั่น
00
นางบุศรินทร์  ผึ่งบรรหาร
00
Mrs.Maureen  G.Montemayor
00