ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวสุกัลยา  เอี่ยมใจรัก
00
นางสาวพิมนารา  วันษาดา
00
นางสมเพชร  นิลกำแหง
00
นางสาวอริสา  ปราณีวัฒน์
00
นางสาวพัชรียา  จันทะไทย
00
นางสาวอัญชัญ  สีหาฤทธิ์
00
นางสาวสุธาสินี  แช่มมี
00
นางศศิน์รินทร์  สุยะสืบ
ครู
นางสาวอุมาพร  เย็นเกตุ
00
Ms.Maryam  Ahmadi
00