ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายศักดิ์กมล  ดวงชัย
00
นางสาวภภัสสร  ดวงมณี
00
นางสาวนิภาวรรณ  บุญพันธ์
00
นางสาวกมลชนก  เลี่ยนชอบ
00
นางสาวอรวรรณ  พิบูลย์เวช
00
นายวันชัย  เสือใหญ่
00
นายอานุภาพ  สุกรินทร์
00
นายธงชัย  มีบุญ
00
นายฉัตรพันธ์  นิลกำแหง
00
Mr.Charles Thomas  Felix Gilbert
00
MissRuth Mercado  Burnaiz
00