รอบรั้ว พว. กับ ผอ.สุรดา
 
 
   สาส์นจาก ผอ.

     ปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์มีนโยบายในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามขอบข่ายและภารกิจ บริหารสถานศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถเทียบเคียงโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานสากล แต่ความคาดหวังจะบรรลุผลได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ คำชี้แนะ และการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

                                                                                         ดร.สุรดา ไชยสงคราม
                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์