แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
 
 
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา