การจัดการศึกษา
 
 
   ปฐมวัย

     โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561ซึ่งมีโครงสร้าง  ดังนี้

  เอกสารแนบ ::