การจัดการศึกษา
 
 
   ประถมศึกษา

     โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 มีโครงสร้าง  ดังนี้