การจัดการศึกษา
 
 
   ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

     โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของห้องเรียนพิเศษ (MEP) ซึ่งมีโครงสร้าง  ดังนี้