เกี่ยวกับโรงเรียน
 
 
   ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
 

รายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

(สำรวจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

 อนุบาล 3 ขวบ

 

 

 

 

 อนุบาล 1

 

 

 

 

 อนุบาล 2

 

 

 

 

รวมก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

รวมประถมศึกษา

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

รายละเอียดครูและบุคลากรของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

ตำแหน่ง

จำนวน

รวม

ชาย

หญิง

 1. ผู้บริหาร

 

 

 

  - ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

  - รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

รวม

 

 

 

 2. ครูผู้สอน

 

 

 

  - ครูอัตราจ้าง

 

 

 

  - ครูผู้ช่วย

 

 

 

  - ครู

 

 

 

  - ครูชำนาญการ

 

 

 

  - ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

  - ครูเชี่ยวชาญ

 

 

 

รวม

 

 

 

 3. พนักงานราชการ / ลูกจ้าง

 

 

 

  - พนักงานราชการ

 

 

 

  - ลูกจ้างประจำ

 

 

 

  - ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

รวม