เกี่ยวกับครู
 
 
   แนวปฏิบัติหน้าที่ครู/บุคลากรทางการศึกษา

แนวปฏิบัติหน้าที่ครู/บุคลากรทางการศึกษา

          1. การดูแลนักเรียนในการทำความเคารพ จะต้องรับการทำความเคารพของนักเรียนและจะต้องตักเตือนในกรณีที่นักเรียนละเลย

          2. ดูแล การเดินแถว ไม่ว่าไปเรียนในชั่วโมงพิเศษหรือกิจกรรมใดๆ เน้นระเบียบแถว โดยจัดให้นักเรียนจากสูงไปหาต่ำ เน้นแถวตอนเรียงหนึ่งและเดินชิดขวา เจอคุณครูในขณะเดินแถวไม่ต้องทำความเคารพหรือหยุดเดิน

          3. กำชับนักเรียนให้พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ มีหางเสียงทุกครั้ง

          4. กำชับให้นักเรียนเดินขึ้นลงบันใด โดยเดินชิดขวาทั้งขาขึ้นและขาลง ไม่วิ่งขึ้นลงบันไดและบนอาคารเรียน

          5. ปฏิบัติหน้าที่เขตบริการ ด้วยความรับผิดชอบ

          6. ปฏิบัติ หน้าที่เวรประจำเวร เวรกลางคืน เวรวันหยุด ด้วยความรับผิดชอบ ในกรณีไม่มาโรงเรียนควรแจ้งให้หัวหน้าทราบ และเมื่อพบปัญหาหัวหน้าเวรรีบรายงานผู้บริหารทราบ 

          7. ครูประจำชั้น / ครูพิเศษทุกคน จะต้องมาเข้าแถวในตอนเช้า โดยทำหน้าที่ควบคุม ดูแล นักเรียนให้เกิดความเรียบร้อย รับฟังการอบรมของครูเวรประจำวัน และฝ่ายบริหารในกรณีสั่งการให้นักเรียนปฏิบัติ

          8. กำชับนักเรียนทุกคน เมื่อพบคุณครูให้ทำความเคารพโดยการไหว้ทุกครั้ง และคุณครูควรแนะนำการทำความเคารพที่ถูกต้อง

          9. กำชับนักเรียนทุกคน เมื่อพบผู้ใหญ่ที่เข้ามาในโรงเรียนให้ทำความเคารพโดยการไหว้ทุกครั้ง

          10. กำชับนักเรียนทุกครั้งที่ขออนุญาตไปห้องน้ำ โดยเน้นการทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้

          11. แนะ นำนักเรียนเรื่องการแต่งกายที่ถูกต้อง สะอาด เป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละหรือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ตลอดจนสุขภาพผม เล็บ ฟัน

          12. ครูควรแต่งกายให้เหมาะสมกับความเป็นครูอนุบาลพิบูลเวศม์

          13. ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด และกลับหลังจากเวลา 16.30 น. หรือ 17.00 น. แล้วแต่กรณี

          14. การลา ครูควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการครู พ.ศ. 2535

          15. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง เรื่อง การขออนุญาตออกนอกเขตโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์


แนวปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  
          1. ครูเวรประจำวันมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  คือ เวลา  06.30 น. เป็นต้นไป

          2. ครูที่ไม่ใช่ครูเวรประจำวันควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.20 น.

          3. ครูประจำชั้น เข้าประจำห้องเรียน ดูและนักเรียน

          4. นัก เรียนเคารพธงชาติเวลา 07.40 น. สัญญาณเพลงมาร์ช อนุบาลพิบูลเวศม์ นักเรียนและครูเตรียมตัวเดินเข้าแถว โดยยึดการเดินแถวเรียงหนึ่งมีครูประจำชั้นคอยดูแลความเรียบร้อย

          5. นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสา ธงโดยมีครูประจำชั้นยืนระหว่างแถว จากนั้นนักเรียนเดินกลับห้องเรียนเป็นแถวชิดขวา

          6. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเพื่อแสดงเคารพ ครูประจำชั้น (ตรวจสอบความเรียบร้อย การทำความเคารพ การดุแลสุขภาพผม เล็บ ฟัน)

          7. กิจกรรม โฮมรูม โดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอน

          8. เวลา  08.30 น.  ครูผู้สอนเข้าปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนตามที่ได้มอบหมาย โดยเตรียมการสอนล่วงหน้าและมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนประกอบทุกครั้ง

          9. ครูสอนพิเศษทุกคน ทุกวิชา ต้องไปรับนักเรียนตามเวลา และส่งนักเรียนหลังจากสิ้นสุดชั่วโมงการเรียนการสอนโดยจัดแถวนักเรียนจากสูง มาต่ำ แถวตอนเรียงหนึ่ง

          10. การรับประทานอาหารกลางวัน ครูต้องดูแลนักเรียนในการรับประทานอาหารกลางวัน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการรับประทานอาหารให้หมดถาดโดยปฏิบัติดังนี้ จัดกลุ่มบริการอาหารกลางวัน มีหน้าที่  1)  ตักอาหาร  2)  บริการ  3)  กล่าวนำบทพิจารณาอาหาร  4)  จัดเก็บถาด อุปกรณ์บรรจุอาหาร และทำความสะอาด ขณะเดียวกันนักเรียนที่รอรับบริการต้องนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อรับประทาน อาหารเสร็จ  ต้องนำถาดอาหารมาเทเศษอาหารในที่ทิ้งเศษอาหารแห้ง-เปียก แยกช้อนส้อม

          11. ครูแนะนำ/ตักเตือน เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร

          12. ครูควรรับประทานอาหารหลังจากนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย

          13. กิจกรรม ก่อนเข้าเรียนช่วงบ่าย นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถวหน้าห้องเรียน โดยมีครูประจำชั้นคอยควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

          14. ก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย ครูควรแนะนำให้นักเรียนตั้งใจเรียนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

          15. โรงเรียนเลิกเรียน    

                    15.1 ระดับปฐมวัย เลิกเรียนเวลา  14 .45  น.

                    15.2  ระดับประถมศึกษา เลิกเวลา  15.30 น.

          16. ครูเวรประจำวันในแต่ละวันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าเวรกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ