เกี่ยวกับครู
 
 
   บทบาทหน้าที่หัวหน้าสายชั้น

1. ประสานงานระหว่างครูประจำชั้นในสาย
2. รับนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร และแจ้งให้ครูประจำชั้นในสายชั้นทราบ
3. ควบคุม ดูแล การเรียน การสอนของครูให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
4. จัดโครงการสอนซ่อมเสริมในสายชั้น
5. เสนอความคิดเห็นต่างๆ ด้วยการเรียนการสอน ต่อฝ่ายวิชาการและผู้บริหารโรงเรียน
6. ร่วมมือกับฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่าย ควบคุม ดูแลความประพฤตินักเรียนที่รับผิดชอบ
7. นิเทศภายในสายชั้น
8. เป็นวิทยากรหรือจัดหาผู้ที่มีผีมือมาช่วยงานปรับปรุงโรงเรียน
9. สาธิตการเป็นตัวอย่างแก่ครูในโรงเรียน
10. บันทึกผลการนิเทศไว้เป็นหลักฐาน