เกี่ยวกับครู
 
 
   แนวปฏิบัติครูประจำชั้น/ครูผู้สอน

          1. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนในความรับผิดชอบให้ทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน และห้องอื่นๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

          2. ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมอื่นๆ หน้าเสาธงตอนเช้า

          3. ตรวจ สอบการมาเรียนของนักเรียนทุกวันแล้วลงหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน หากมีนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 3 วันทำการให้รายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนด

          4. ตรวจสอบผลการ เรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมือพบว่ามีปัญหาให้ร่วมมือกับฝ่ายแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ผู้ปกครองนักเรียนและฝ่ายบริหารเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทันที

          5. ให้ นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดขึ้นมา อย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดปีพร้อมทั้งมีการแก้ไขข้อบกพร่องให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจน

          6. ต้องอบรมมารยาททั่วๆไป ให้กับนักเรียนประจำนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ

          7. ต้องกำชับ ดูแลให้นักเรียนดูแลความสะอาดร่างกายเครื่องแต่งกาย ห้องเรียน ทรัพย์สินอื่นๆ

          8. ควบคุมนักเรียนให้ทำกิจกรรมตอนกลางวันก่อนเข้าห้องเรียน และอบรมนักเรียนก่อนเลิกเรียนทุกวัน

          9.  ดูแล ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียนทุกคนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หากพบว่านักเรียนมีปัญหาให้ช่วยเหลือ แก้ไขทันที พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ กรณีนักเรียนเกิด อุบัติเหตุในขณะอยู่โรงเรียน ให้ช่วยเหลือทันทีพร้อมรายงานให้ทราบจัดเตรียมการสอนล่วงหน้าและส่งให้ผู้ บริหารตรวจสอบ

          10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่มโดยยึดหลักสูตร คือ (ผู้จัดการ) ให้เกิดการเรียนรู้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

          11. จัดทำข้อมูล ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน  ปพ.5,  ปพ.6, ปพ.9  สามารถตรวจสอบได้

          12. ต้องมีการประเมินผลนักเรียนก่อนเรียน ขณะเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน

          13. ใช้สื่อประกอบการสอนทุกครั้งตามความเหมาะสม

          14. จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลพร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

          15. ร่วมมือและปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย