เกี่ยวกับครู
 
 
   ข้อปฏิบัติการอยู่เวรวันหยุด/เวรกลางคืน

1.