เกี่ยวกับครู
 
 
   แนวปฏิบัติเรื่องการลาของบุคลากร

          1. ให้ยึดระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535

          2. การลาป่วย ให้ส่งใบลาในวันป่วย ป่วยเกิน 3 วัน ให้ส่งใบรับรองแพทย์แนบใบลามาด้วย

          3. การลากิจ ส่งใบลาล่วงหน้า 1-2 วัน และต้องติดตามว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งผู้บริหารทราบแล้วค่อยส่งใบลาตามมาทีหลัง

          4. การลาที่นอกเหนือจากข้อ 2 , 3 ต้องไดรับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน

          5. การลากิจต้องบันทึกการมอบหมายงานส่งพร้อมใบลาด้วย