ประกาศมาตรฐานการศึกษา
 
 
   ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ปีการศึกษา 2562 

      สามารถคลิกชื่อหัวข้อเพื่อเปิดดูไฟล์ได้ครับ