กรอกข้อมูลของนักเรียนให้ครบถ้วน

เลขประจำตัวนักเรียน ::
* ( 5 หลัก)
เลขประจำตัวประชาชน ::
* ( 13 หลัก)
     ** ข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนสามารถดูได้ที่บัตรประจำตัวนักเรียน
หากบัตรสูญหายติดต่อครูประจำชั้น**