ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียน