การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชษฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษการสร้างจิตสำนึกความเป็นครู โดยหัวข้ออบรมและวิทยากรในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 มีดังนี้ “จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้” โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ จากธนาคารออมสิน “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “กฎหมายและวินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราชการครู” โดย นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี หัวข้ออบรมและวิทยากรในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 มีดังนี้ “ครูโต้คลื่น” โดย ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผอ.โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ “สิทธิประโยชน์การออม” โดย นายสมเกียรติ เจริญฉิม ผอ.สกสค.กรุงเทพฯ และ ดร.วิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัด “ถอดบทเรียนหัวใจความเป็นครู” โดย ดร.ศศิธร เขียวกอ ครู โรงเรียนพญาไท และนางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ และในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิด ในการนี้คณะครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ประกอบด้วย นางสาวนิตยา นิลจันทร์ นางสาวอรอนงค์ ธนะโรจน์รุ่งเรือง นายอำมริต คงขึม นายปรัชญาพล เจริญรักษ์ นายศักดิ์กมล ดวงชัย และนางสาวจณัฐกรณ์ เสนคะ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็นเวลา 2 วัน ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร