การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนภาคเรียนที่ 2

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับ โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลจากการคัดกรองมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในการนี้ นายอานนท์ ทองคง และนางมนัสนันท์ ค้ำชูสิทธิผล รองผู้อำนวยการโรงรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบความสามารถในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย