โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคณพศ เดชปวริศร์ และ เด็กหญิงนพภัสสร เบญจางคประเสริฐ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันพูด-ภาษาจีนป.4-ป.6

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคณพศ เดชปวริศร์ และ เด็กหญิงนพภัสสร เบญจางคประเสริฐ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันพูด-ภาษาจีนป.4-ป.6
โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวธนิภัทร์    แสงกล้า
2. นางสาวอรอนงค์    ธนะโรจน์รุ่งเรือง