โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับ รางวัล เหรียญทองแดง ระดับชาติการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับ รางวัล เหรียญทองแดง ระดับชาติการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

1. เด็กชายพิชยะ เล๊าะเหม็ง

2. เด็กชายวรภพ สีทอง

3. เด็กชายรชตะ แป้นสุวรรณ

4. เด็กชายศิรสิทธ์ มูซอ

5. เด็กชายภควัตร์ ดอกพุฒ

6. เด็กชายสุทธิรัตน์ หริตวร

ได้รับ รางวัล เหรียญทองแดง ระดับชาติการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายฉัตรพันธ์    นิลกำแหง
2. นายสมนึก    สุยะสืบ
3. นายอานุภาพ    สุกรินทร์