อบรมหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 และ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ คณะครู จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร Minecraft Education “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” จัดการอบรมโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินโครงการ โดยมี เป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคตให้กับครูในทุกระดับ การศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ทั้งนี้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย