ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2565 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2565 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน
วิชาภาษาไทยคะแนนสูงสุด 97.50 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด 95 คะแนน