พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : ป) และกิจกรรม “อำลา-อาลัย” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : ป) และกิจกรรม “อำลา-อาลัย” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เป็นประธาน ในการมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 156 คน พร้อมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี นายอานนท์ ทองคง นางมนัสนันท์ ค้ำชูสิทธิผล และนางสาวสัยธิชนก ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย