ขอแสดงความยินดี กับ พระเทพปวรเมธี (รศ.ดร.ประสิทธิ์ พรหมรังสี)

ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ขอแสดงความยินดี กับ พระเทพปวรเมธี (รศ.ดร.ประสิทธิ์ พรหมรังสี) ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เนื่องจาก เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2566 เพื่อรับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี ทั้งนี้ นายอานนท์ ทองคง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมคุรุสภา