ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการนำเสนอนิทรรศการตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) โดยมีนางสุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร