วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์จัดกิจกรรมเชิญชูครูกวีสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงกวีเอกของโลก ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ซึ่งวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสุนทรภู่ และวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาไทย อนุรักษ์ และใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน มีการแสดง เผยแพร่ประวัติวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย และการจัดฐานการเรียนรู้เสริมทักษะด้านภาษาไทย ในการนี้ ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์เป็นประธานในพิธี และนางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้