การจัดทำแผนบูรณาการวันเข้าพรรษา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักวิถีพุทธในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กับวันเข้าพรรษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ แนวทางการเรียนรู้แบบวิถีพุทธได้อย่างถูกต้องและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมี ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอานนท์ ทองคง นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พร้อมคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้