การแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

1.เด็กชายพงศ์รัช  เบญจางคประเสริฐ ป.3/5 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech Competition) ป.1-3

ครูผู้ฝึกซ้อม นางปริศนา  จตุรปา Ms.Joan Ramos Liwag

การแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง โซน A ปีการศึกษา 2566

1.เด็กชายพงศ์รัช  เบญจางคประเสริฐ ป.3/5 ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ตัวแทนโซน แข่งต่อระดับชาติ ภาคกลาง)

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech Competition) ป.1-3

ครูผู้ฝึกซ้อม นางปริศนา  จตุรปา Ms.Joan Ramos Liwag

2.เด็กหญิงชินาดา  พิชัยยุทธ์ ป.4/5 ได้รับรางวัล เหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ป.4-6

ครูผู้ฝึกซ้อม นายวันชัย  เสือใหญ่ Ms.Mania Ahmadi

3.เด็กหญิงนพภัสสร เบญจางคประเสริฐป.5/6 เด็กชายวิจิรัฎฐ์ พัวรุ่งโรจน์ ป.6/5 เด็กหญิงกนกรัตน์ จตุรปา ป.6/5

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics Project Work)

ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวชุดารัตน์ พารา Ms.  Ruth Burnaiz  Mr. Victor Michael Zate

4.เด็กหญิงทัศนิญาวรรณ บูชาบุญป.4/6 เด็ก ปิติภัทร สาทิสสะรัต ป.4/6 เด็กหญิงเอญาภา นิธิมุทรากุลป.5/6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project Work)

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช Ms. Shavinni Ursua

5. เด็กหญิงจุฑามาศ ทักษิณมงคล ป.6/6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

การแข่งขัน Multi-Skill

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนิตยา นิลจันทร์ Mr. Erickson R. Liwag

6. เด็กหญิงนัดดา เมืองพัน ป.3/5 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ป.1-3

ครูผู้ฝึกซ้อม นายวันชัย  เสือใหญ่ Ms.Mania Ahmadi

7. เด็กหญิงลัลณ์ลลิณ  จิวรัตนวงศ์  ป.6/5 เด็กหญิงสุภมาศิลย์  ขจรศรี  ป.6/6

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  การแข่งขันครอสเวิร์ด (Crossword)

ครูผู้ฝึกซ้อม Mrs.Vemelyn  A  Victorino Mrs.Maureen G Montemayor

8. เด็กชายวจนะ พิมพ์พันธุ์ ป.6/5 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

การแข่งขันเขียนเรียงความประกอบภาพ (Pictorial Writing)

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวธนพร สมพิทักษ์  Mr. James Padayhag

9. เด็กชายชาญชัย  ภาคย์กระโทก ป.6/6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee Competiton) ป.4-6

ครูผู้ฝึกซ้อม นายภาษิต สายจันทร์ Mr. Charles Gilbert

10. เด็กชายปภินวิทย์  มาลากุล  ป.5/5 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech Competition) ป.4-6

ครูผู้ฝึกซ้อม นางปริศนา  จตุรปา Ms.Joan Ramos Liwag

11.เด็กชายชลภัทร ช่วยศรัทธา ป.3/5  ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee Competiton 2023) ป.1-3

ครูผู้ฝึกซ้อม นายภาษิต สายจันทร์ Mr. Charles Gilbert