ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติ กับ นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติกับ

นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์

ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ระดับชาติ ครั้งที่ 11 เหรียญทอง

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน