กิจกรรม เข้าค่ายอบรมธรรมะพัฒนาครูและบุคลากรตามแนววิถีพุทธ ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (ศีล ๘) หลักสูตร ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๖๖

ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมธรรมะพัฒนาครูและบุคลากรตามแนววิถีพุทธ ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (ศีล ๘) หลักสูตร ๒ วัน มีผู้เข้าร่วมคือ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๐๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักธรรม คำสอน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระเทพปวรเมธี ,รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระครูสังฆรักษ์มณเทียร อุปโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจริญธรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และครูพระวิทยากรให้การอบรมและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้