รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาคัตเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล QA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จึงขอประกาศผลคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕’๖๔ ดังนี้

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์     ผลการประเมินระตับ ดีเด่น