การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

สามารถมาขอรับเอกสารรายละเอียดหรือ ดาวน์โหลดเอกสาร และนำมายื่นแจ้งความจำนงได้ที่ห้องสำนักงานโรงเรียน อาคาร 3 ชั้น 1