ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน