การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และแก้ปัญหาการสอน โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ฯ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และแก้ปัญหาการสอน
โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับผังกราฟิก

เรื่อง การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โดยนายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์