ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้