ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตลาดนัดมือสอง แบบพอเพียง

ตรงกับวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

📌📌ประชาสัมพันธ์📌📌
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
📣ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตลาดนัดมือสอง แบบพอเพียง
ตรงกับวันพุธที่ 7 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
📍ณ ลานอเนกประสงค์ สนามโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
🚩ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประโยชน์ของการนำสินค้ามือสองที่ยังสามารถใช้ได้มาเพื่อการจำหน่าย รู้จักการพึ่งตนเอง การสืบค้นข้อมูล การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การลงทุน การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และได้รู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การใช้หลักคุณธรรมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการดำรงชีวิตด้วยแนวคิดพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง