กำหนดฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
ด้วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กำหนดฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน
ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
มารับบุตรหลานของท่านในวันนี้
วันที่ 23 สิงหาคม 2565
ก่อนเวลา 16.30 น.
ขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
อย่างกะทันหัน