กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

📌📌กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ประชาสัมพันธ์ :: กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

📌📌เชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่าน เข้าร่วมทำกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของโลก ให้นักเรียนคำนึงถึงความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย รวมถึงการทำนุบำรุง และอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติไทย “ระหว่างวันที่ 15 – 26 มิถุนายน 2565”

1. กิจกรรมเข้าร่วมการตอบคำถามจำนวน 20 ข้อ (ผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตร)
https://forms.gle/fBaTufLWEzJt8VVM9

2. หัวข้อการประกวด และเกณฑ์การแข่งขัน
https://drive.google.com/…/1FrXRKpfDXmijkXqUca9Y14i…

3. กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดสุนทรภู่
https://drive.google.com/…/1eU1hqykbNWS_NXztPFNaTY5q-l1..