ประกาศผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

📌📌ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
เรื่อง ประกาศผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15 – 26 กรกฎาคม 2565 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ด.ญ. เนรัญชรา อุณาธิเนย์ ป.6/3 รางวัลชนะเลิศ
ด.ช. พัชร กุศลมาก ป.6/2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. สิริภัสสร ทองตะโหนด ป.6/3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. ณัฐนรี จันทบุรมย์ ป.6/2 รางวัลชมเชย
ด.ญ. บุญสิตา โพธิ์พันธ์ ป.6/2 รางวัลชมเชย
ด.ญ. เมลดา วราตระการกุล ป.6/2 รางวัลชมเชย
ด.ญ. สมิดา ดีเหลือ ป.6/3 รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ. แพรวปภา ทัตพลธนากูล ป.6/6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. ณิชาภัทร ศรีบรม ป.6/4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. พรรณทิวา ศรีคำ ป.6/6 รางวัลชมเชย
ด.ญ. รัชวีร์ กิ่งแก้ว ป.6/3 รางวัลชมเชย
ด.ญ. สิริญชณาคุ์ วุฒิพราหมณ์ ป.6/3 รางวัลชมเชย
ด.ญ. รวีสรณ์ กัลยาณสันต์ ป.5/3 รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ. รัศมิ์ธศิลป์ นิรันต์ ป.5/2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. จุฑามาศ ทักษิณมงคล ป.5/5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. อิสยาห์ สีนวลแล ป.5/4 รางวัลชมเชย
ด.ช. สุทธิเกียรติ คำมิ่ง ป.5/1 รางวัลชมเชย
ด.ญ. กนกรัตน์ จตุรปา ป.5/5 รางวัลชมเชย
ด.ญ. จุฑามาศ ทักษิณมงคล ป.5/5 รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ. ณัฐยาภรณ์ อ่อนนวน ป.5/3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. นัสรีย์ โต๊ะลง ป.5/3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. ปฐมาวดี ฉายพันธ์ ป.5/4 รางวัลชมเชย
ด.ญ. สุภมาศิลย์ ขจรศรี ป.5/6 รางวัลชมเชย
ด.ญ. กนกรัตน์ จตุรปา ป.5/5 รางวัลชมเชย
ด.ญ. สิริณดา เชยรัมย์ ป.4/1 รางวัลชนะเลิศ
ด.ช. ศิรวัฒน์ เพ็งบูลย์ ป.4/4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. สุภัสสรา บัวชุม ป.4/2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. พรนภัส ตู้จินดา ป.4/3 รางวัลชมเชย
ด.ญ. พิชญธิดา กลิ่นบุญ ป.4/6 รางวัลชมเชย
ด.ญ. ณัฐฐอัฌชา ชนิตชัยชญานนท์ ป.4/5 รางวัลชมเชย
ด.ช. ศุภโชค วิสัยเกตุ ป.4/1 รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ. บุญยาพร ชาตานันท์ ป.4/4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. อริญรดา เสือสมิง ป.4/6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ช. พัทธดนย์ กุศลมาก ป.4/3 รางวัลชมเชย
ด.ช. บุญรักษา จงตระการสมบัติ ป.4/5 รางวัลชมเชย
ด.ญ. สายธาร เพียงเกตุ ป.4/2 รางวัลชมเชย
ด.ญ. อัญเชิญสิริ พันพูล ป.3/4 รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ. ชญาน์ทิพย์ เมืองพูล ป.3/5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. วรชพร ดวงสมสา ป.3/6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. นภัสนันท์ เด่นณรงค์เดช ป.3/1 รางวัลชมเชย
ด.ช. ชัชศรัณย์ ศิรพงษ์วินิชย์ ป.3/2 รางวัลชมเชย
ด.ญ. นาเดียร์ จันทะไทย ป.3/3 รางวัลชมเชย
ด.ญ. รมณ บุญลาโภ ป.3/4 รางวัลชนะเลิศ
ด.ช. กรธภพ วิเชียรศรี ป.3/5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. ณิชกานต์ แทนพรมมา ป.3/3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. นภัสนันท์ เด่นณรงค์เดช ป.3/1 รางวัลชมเชย
ด.ญ. ญาดา วิทยารัฐ ป.3/2 รางวัลชมเชย
ด.ช. บดินทร์ภัทร เบ็ญหะซัน ป.3/6 รางวัลชมเชย
ด.ช. ฐานพัฒนชน์ นุชนาฎ ป.2/3 รางวัลชนะเลิศ
ด.ช. ยศกร รุจนโรจน์ ป.2/5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. สุภัสสร พระพงษ์บวรวิช ป.2/6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. พริ้มพราว เรือนสอน ป.2/2 รางวัลชมเชย
ด.ญ. นภสร เฉลิมสุข ป.2/4 รางวัลชมเชย
ด.ญ. ณิชาพร ศรีธวัช ป.2/5 รางวัลชมเชย
ด.ช. ปวีร์ ตรีช่อวิทยา ป.1/5 รางวัลชนะเลิศ
ด.ช. ทัฐชาญรุจธ์ มั่งมีจันทรา ป.1/4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. จิรัชญา จีฟู ป.1/5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. ธนัฐชา บุญภา ป.1/6 รางวัลชมเชย
ด.ญ. ชญานิน ภูเรียนศรี ป.1/4 รางวัลชมเชย
ด.ญ. ปณิตา บัวตูม ป.1/3 รางวัลชมเชย